Porady

Aby ułatwić Ci odnalezienie potrzebnych informacji stworzyliśmy dla Ciebie bazę najczęściej zadawanych pytań. Jeśli odpowiedzi na Twoje pytanie nie ma na stronie skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy a na pewno udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania.

Kliknij na tytuł pytania aby wyświetlić odpowiedź.

Umowa jest zawierana na 12 miesięcy. Wypowiedzenie takiej umowy wymaga formy pisemnej. Dokument wypowiedzenia należy dostarczyć najpóźniej dzień przed końcem obecnego ubezpieczenia. Jeśli tego nie zrobisz umowa przedłuży się na kolejne 12 miesięcy.

Umowa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na okres krótszy niż 12 miesięcy może zostać zawarta wyłącznie w przypadku spełnienia określonych prawem warunków np. pojazd historyczny. W razie zawarcia umowy OC zakład ubezpieczeń jest zobowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Dodatkowo nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres. Informacja zawiera w min. określenie wysokości składki ubezpieczeniowej.

Jeśli jest to Twoja pierwszoroczna polisa w tym Zakładzie Ubezpieczeń to nie. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy. W przypadku, gdy nie chcesz kontynuować umowy w obecnym Zakładzie Ubezpieczeń należy dostarczyć wypowiedzenie umowy na piśmie najpóźniej dzień przed końcem obecnego ubezpieczenia. Jeśli tego nie zrobisz umowa przedłuży się na kolejne 12 miesięcy.

Jeśli jest to umowa zawarta w trybie kontynuacji (2, 3, 4... rok umowy ubezpieczenia) to możesz ją wypowiedzieć z art. 28a w dowolnym momencie pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia OC w innej firmie z obowiązkiem zapłaty za okres faktycznej ochrony ubezpieczeniowej.

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres. Informacja zawiera w min. określenie wysokości składki ubezpieczeniowej.

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą:
1. przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego;
2. bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego;
3. podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

1. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:
a. polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona;
b. wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
c. polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
d. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

2. Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt a, nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

W sytuacji, gdy obywatel polski, kierujący pojazdem zarejestrowanym w Polsce, jest sprawcą wypadku za granicą, likwidacja szkody przebiegać będzie tak jak do tej pory w Systemie Zielonej Karty.Sprawca wypadku powinien udzielić osobom poszkodowanym wszystkich informacji o sobie i swoim pojeździe (numer polisy OC i nazwę ubezpieczyciela, imię i nazwisko kierującego i właściciela pojazdu oraz markę i numery rejestracyjne samochodu). Szkoda wyrządzona przez obywatela polskiego innym uczestnikom wypadku, będzie likwidowana w kraju zdarzenia. Jeśli Polak jest sprawcą szkody za granicą powinien po powrocie zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela OC.

Nieopłacenie raty składki za ubezpieczenie OC w terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W przypadku opóźnienia w opłaceniu składki, raty składki zakładowi ubezpieczeń przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

UWAGA ! Jeżeli nie zapłacisz którejkolwiek raty składki OC i minie 12-to miesięczny okres ubezpieczenia zapisany na polisie to umowa OC wygasa ! Czyli jeżeli spowodujesz wypadek po zakończeniu ochrony takiej NIEOPŁACONEJ polisy - sam odpowiadasz za szkody ponieważ nie masz ochrony ubezpieczeniowej OC. Nadal jednak ciąży na Tobie obowiązek opłacenia zaległych rat tej już ukończonej umowy. Zakład ubezpieczeń może się tego domagać nawet po kilku latach.

Wypowiedzenie umowy OC samochodu należy dostarczyć do obecnego zakładu ubezpieczeń najpóźniej na dzień przed upływem okresu trwania ochrony. Jeśli jednak Twoja obecna umowa ubezpieczenia OC się przedłużyła (kontynuacja) nie wypowiedziałeś jej a zawarłeś umowę z innym zakładem ubezpieczeń na ten sam okres to możesz ją wypowiedzieć pisemnie w dowolnym momencie.

Jeśli chodzi o termin dostarczenia pisma w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC liczy się data nadania przesyłki listowej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Możesz takie wypowiedzenie złożyć również u swojego agenta ubezpieczeniowego, jeśli występuje w imieniu Zakładu Ubezpieczeń, z którym masz umowę.

Gdy Twoja obecna umowa ubezpieczenia OC się przedłużyła i jej nie wypowiedziałeś a zawarłeś umowę z innym zakładem ubezpieczeń na ten sam okres to możesz ją wypowiedzieć pisemnie w dowolnym momencie. Za okres, w którym miałeś podwójne ubezpieczenie OC Zakład Ubezpieczeń może żądać  zapłaty składki. Taka umowa sama się nie rozwiązuje.

Tylko w sytuacji, gdy nie opłaciłeś całej składki za poprzedni rok taka umowa nie przedłuża się automatycznie i nie musisz jej wypowiadać ale pamietaj, że brak obowiązkowego ubezpieczenia to kara fnansowa nakladana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Nie. Ponieważ są to ubezpieczenia dobrowolne to one nie przedłużają się na następny rok. Przedłuża się wyłącznie ubezpieczenie obowiązkowe OC, jeśli nie zostało wypowiedziane.

Takie zaświadczenie możesz uzyskać od każdej firmy ubezpieczeniowej, w której miałeś umowę ubezpieczenia. Towarzystwo ma obowiązek wystawienia takiego zaświadczenia, jeśli zwrócisz się z taką prośbą. Należy podać swoje imię i nazwisko, adres, numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu. Takie pismo doręczasz osobiście lub wysyłasz mailem, faxem lub pocztą. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC za ostatnie 5 lat może również wystawić Ci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wniosek o wydanie zaświadczenie można pobrać w dziale Do Pobrania.

Po nabyciu auta możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC zbywcy w pojazdu w dowolnym momencie trwania tego ubezpieczenia. Jeśli zbywca poinformował zakład ubezpieczeń o sprzedaży auta umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta.

W przypadku wypowiedzenia nabywcy umowa ubezpieczenia OC, ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Wypowiedzenie można pobrać w dziale Do Pobrania.

Możesz też skontaktować się z ubezpieczycielem i poinformować go o kontynuacji ubezpieczania zbywcy, wówczas polisa OC zostanie przepisana na Ciebie.

Po nabyciu auta możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC zbywcy w pojazdu w dowolnym momencie trwania tego ubezpieczenia. Jeśli zbywca poinformował zakład ubezpieczeń o sprzedaży auta umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta.

W przypadku wypowiedzenia nabywcy umowa ubezpieczenia OC, ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Wypowiedzenie można pobrać w dziale Do Pobrania.

Liczy się data nadania przesyłki listowej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Możesz również złożyć wypowiedzenie u agenta w imieniu lub na rzecz, którego agent ubezpieczeniowy działa. Wypowiedzenie działa wtedy z datą złożenia dokumentu agentowi.

Posiadacz pojazdu mechanicznego, który sprzedał pojazd, jest zobowiązany do przekazania nabywcy, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Jest równiez zobowiązany do powiadomienia na piśmie Zakładu Ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych nabywcy, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu.

Dane nabywcy obejmują:
- minimum imię,
- nazwisko,
- adres zamieszkania,
- numer PESEL, o ile został nadany lub
- w przypadku firm nazwę, siedzibę i numer REGON.

Posiadacz pojazdu mechanicznego, który sprzedał pojazd, jest zobowiązany do  powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu, oraz o danych nabywcy, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu w terminie 14 dni od jego sprzedaży.

Dane nabywcy obejmują:
- minimum imię,
- nazwisko,
- adres zamieszkania
- numer PESEL, o ile został nadany
- w przypadku firm nazwę, siedzibę i numer REGON.

Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu można pobrać w dziale Do Pobrania.

Jeśli nabywca samochodu wypowie umowę ubezpieczenia OC i zawrze ją na siebie otrzymasz zwrot składki za niewykorzystany okres zarówno z OC i AC. Jeśli natomiast będzie chciał kontynuować polisę OC to otrzymasz wyłącznie zwrot składki za AC i inne ubezpieczenia dobrowolne.

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez Zakład Ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Jeśli nowonabywca nie będzie kontynuował Twojego OC należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń z informacją o sprzedaży auta i dyspozycją zwrotu składki ubezpieczeniowej oraz wskazać numer rachunku, na który ma być przelany zwrot składki. Zwrot za AC i inne ubezpieczenia dobrowolne otrzymasz od daty sprzedaży auta a zwrot OC od daty wypowiedzenia umowy przez nowonabywcę. Dokument zwrotu składki można pobrać w dziale Do Pobrania.

Tak. Zgodnie z ustawą każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny w Polsce musi mieć ubezpieczenie obowiązkowe OC nawet, jeśli pojazd nie porusza się.

Nie. Każdy zarejestrowany pojazd powinien mieć ubezpieczenie OC. Jest to obowiązek w Polsce i nawet, jeśli pojazdem się nikt nie porusza po drodze czy nawet, jeśli stoi zepsuty w garażu powinien posiadać polisę OC.

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC grozi Ci kara nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). 

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC grozi kara nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Od 1 stycznia 2015 r. kara ta wynosi dla pojazdów  mechanicznych:
Opłaty karne za brak OC pojazdów mechanicznych w 2015 r.

Ilość dni bez OC pojazdy
osobowe
pojazdy ciężarowe, autobusy,
ciągniki samochodowe
pozostałe
pojazdy
do 3 dni 700 zł 1050 zł 120 zł
od 4 do 14 dni 1750 zł 2630 zł 290 zł
ponad 14 dni 3500 zł 5250 zł 580 zł

Wzrost opłaty karnej za brak OC jest konsekwencją wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC grozi kara nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Od 1 stycznia 2016 r. kara ta wynosi dla pojazdów  mechanicznych:
Opłaty karne za brak OC pojazdów mechanicznych w 2016 r.

Ilość dni bez OC pojazdy
osobowe
pojazdy ciężarowe, autobusy,
ciągniki samochodowe
pozostałe
pojazdy
do 3 dni 740 zł 1100 zł 120 zł
od 4 do 14 dni 1850 zł 2780 zł 310 zł
ponad 14 dni 3700 zł 5500 zł 620 zł

W przypadku kontroli policja może nałożyć na Ciebie mandat karny w wysokości 50 zł za brak potwierdzenia zawarcia OC. Jeśli dodatkowo zapomniałeś zabrać ze sobą prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego to możesz liczyć się z mandatem do 250 zł. Po nowelizacji ustawy o Ruchu Drogowym Twój samochód już nie będzie odholowywany na parking strzeżony, jeśli zostawiłeś w domu potwierdzenie zawarcie ubezpieczenia OC.

Jeśli będziesz likwidował szkodę z ubezpieczenia szyb to nie stracisz zniżek w Autocasco. Jeśli jednak zdecydujesz się na naprawę szyby z ubezpieczenia AC to Twoje zniżki zostaną pomniejszone. Pamiętaj też, że obecny zakład ubezpieczeń może zgłosić tą szkodę do UFG, co może mieć potem wpływ na wysokość składki, jeśli będziesz zmieniał ubezpieczyciela.

Zieloną kartę musisz zabrać ze sobą, jeśli wybierasz się na urlop do następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Maroko, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Od 1-05-2004 r. wystarczy Ci tylko potwierdzenie zawarcia umowy OC w następujących krajach: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry. Od 1-01-2012 r. również Serbia.

W przypadku, gdy jesteś poszkodowany w kolizji drogowej a sprawca nie chce okazać ubezpieczenia OC możesz sprawdzić jego ubezpieczenie na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdzenie jest bezpłatne i odbywa się online.  Sprawdź ubezpieczenie OC

Możesz sprawdzić  czy pojazd ma ważne OC na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Uchroni Cię to przed konsekwencjami braku posiadania takiego ubezpieczenia. Sprawdzenie jest bezpłatne i odbywa się online.  Sprawdź ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie Autocasco zostało stworzone właśnie po to abyś po wypadku lub kradzieży pojazdu mógł otrzymać rekompensatę finansową. Możesz wtedy naprawić pojazd lub w przypadku kradzieży zakupić inny.  W Polsce według KG Policji w 2011 i 2012r. najczęściej kradzione były następujące modele pojazdów:

Najczęściej kradzione samochody w 2012 r. Najczęściej kradzione samochody w 2011 r.
 1. Volkswagen Golf - 1128 szt.
 2. Volkswagen Passat - 915 szt.
 3. Audi A4 - 690 szt.
 4. Audi A6 - 332 szt.
 5. Honda Civic - 306 szt.
 6. Fiat Cinquecento - 303 szt.
 7. Seat Leon - 272 szt.
 8. Skoda Octavia - 271 szt.
 9. Audi A3 - 270 szt.
 10. Volkswagen Touran - 269 szt.
 11. Ford Mondeo - 216 szt.
 12. Toyota Corolla - 210 szt.
 13. Volkswagen Polo - 207 szt.
 14. Fiat Panda - 182 szt.
 1. Volkswagen Passat - 1176 szt.
 2. Volkswagen Golf - 1116 szt.
 3. Audi A4 - 736 szt.
 4. Seat Leon - 346 szt.
 5. Audi A6 - 343 szt.
 6. Honda Civic - 314 szt.
 7. Skoda Octavia - 295 szt.
 8. Fiat Cinquecento - 294 szt.
 9. Audi A3 - 251 szt.
 10. Volkswagen Polo - 228 szt. 
 11. Seat Ibiza - 227 szt.
 12. Fiat Panda - 217 szt.
 13. Audi 80 - 216 szt.
 14. Toyota Corolla - 216 szt.
 15. Volkswagen Touran - 206 szt.

W Warszawie złodzieje najbardziej upodobali sobie samochody marki Toyota i Honda. Dzięki ubezpieczeniu Autocasco nie musisz się zastanawiać czy Twoje auto stoi jeszcze pod domem?

ALL RISKS - z ang. "wszystkie ryzyka" jest to ubezpieczenie, które gwarantuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za wszystkie zdarzenia, które nie są wykluczone w OWU.

Czym różni się ALL RISKS od standardowego ubezpieczenia ?
W standardowym ubezpieczeniu w OWU są zapisane dwa ważne rozdziały:
- zakres ochrony - czyli katalog tylko tych zdarzeń, za które zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność;
- wyłączenia odpowiedzialności - czyli wyszczególnienie tych zdarzeń, za które odpowiedzialności nie ma;

W ubezpieczeniu ALL RISKS natomiast jest WYŁĄCZNIE lista zdarzeń za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności - a za wszystkie pozostałe - odpowiedzialnośc jest pełna. Różnica jest taka, że nie ma tutaj interpretacji - czy "zdarzenie" jest objęte ochroną czy nie, bo wszystkie są - poza wymienionymi w szczegółowej liście wyłączeń.

Ubezpieczenie AutoCasco jest zawierane w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczeń. Każdy zakład ubezpieczeń zapisuje w OWU jaki jest zakres ochrony, warunki wypłaty odszkodowania, pomniejszenia odszkodowania. Taryfa składek natomiast jest odzwierciedleniem zakresu ubezpieczenia i czynników wpływających na ryzyko ubezpieczeniowe AC - takich jak:
1. miejsce rejestracji pojazdu (region Polski);
2. marka pojazdu;
3. wiek właścicieli pojazdu;
4. wiek użytkowników pojazdu;
5. doświadczenie i historia ubezpieczenia właściciela (t.zw. bonus-malus);

Jak zakres ubezpieczenia wpływa na składkę ?
Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na składkę. Wprowadzenie do OWU różnego rodzaju pomniejszeń wypłaty odszkdoowania powoduje drastyczne obniżenie składki. Na przykład:
- udział własny w szkodzie;
- franszyza integralna;
- amortyzacja części (związana z wiekiem pojazdu);
- wykluczenie z ochrony zdarzeń wynikających z niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Współpracujemy z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi


PZU  Warta  HDI  Allianz  ERGO HESTIA    GENERALI  Proama    InterRisk  COMPENSA        AVIVA  UNIQA